[Nederlands]
    Home
  Producten
  caravan, camper en boot acc.
  verlichting exterieur
  omvormer en laders
  satelliet schotels
  Caravan Mover & accu,s
  Hobby caravan onderdelen
  dakluiken
  waterkranen
  waterpompen
  boiler
  airco
  zonnepanelen
  fietsenrekken
  Onderstel & Techniek

 

Extra
  Algemene Voorwaarden

 

 

 

 

Algemene Voorwaarden

algemene voorwaarden  Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de detaillist, nader te noemen verkoperen de individuele koper. Eventuele andere door de koper gehanteerde inkoopvoorwaarden worden nadrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk vooraf door de detaillist zijn aanvaard. Indien door de detaillist eventuele afzonderlijke installatievoorwaarden danwel branchevoorwaarden gehanteerd worden, dienen deze beschouwd te worden als aanvulling op de onderstaande voorwaarden.


OVEREENKOMST
Artikel 1
Een overeenkomst wordt geacht tot stand gekomen te zijn, indien het door de verkoper gedane aanbod door de koper is aanvaard. Indien de overeenkomst schriftelijk is vastgelegd geldt de schriftelijke vastlegging.


Artikel 2
Indien de overeenkomst wordt ontbonden door toedoen of nalaten van de koper, zal de verkopergerechtigd zijn de in redelijkheid door hem gemaakte kosten aan de koper in rekening te brengen onder de verplichting deze aan de koper te specificeren


LEVERING EN INSTALLATIE
Artikel 3
Tijdens de bestelprocedure heeft de koper de mogelijkheid om een gewenste afleverdatum op te geven. Indien het voor verkoper niet mogelijk is op de gewenste datum af te leveren, zal de verkoper de koper daarvan zonder uitstel in kennis stellen en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.


Verkoper bevestigd, per e-mail, de overeengekomen afleverdatum aan de koper. Indien de aflevering niet op deze datum kan plaats vinden zal de verkoper de koper daarvan zonder uitstel in kennis stellen. Koper heeft ten aller tijden het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
Eventuele gedane betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal 14 dagen na de kennisgeving aan de koper terugbetaald.
Indien de koper ten gevolge van de overschrijding van de leverdatum aantoonbare schade lijdt, zal de verkoper de gelede schade vergoeden.


Artikel 4
Indien leverantie onmogelijk is door overmacht of een andere oorzaak die de verkoper niet kan worden toegerekend en evenmin in zijn risicosfeer ligt, dan is deze gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, danwel te ontbinden. Onder overmacht worden tenminste verstaan: staking, oproer, molest, diefstal of brand per verkoper, dan wel toeleveranciers, alsmede elke onvoorziene van buiten komende oorzaak Indien de verkoper zich op overmacht beroept, is de koper gerechtigd na het stellen van een termijn tot nakoming van vijf werkdagen de overeenkomst zonder verdere kosten te ontbinden, behoudens indien de oorzaak van de overmacht gelegen is in de risicosfeer van de koper.


Artikel 5
Leveranties van artikelen geschieden te allen tijde af magazijn verkoper ongemonteerd. Indien bezorging is overeengekomen zal bezorging tenminste plaatsvinden op de begane grond in de direct achter de voordeur gelegen ruimte, mits deze zonder trap of treden bereikbaar is. Indien om bouwkundige of andere redenen het te leveren apparaat niet achter de voordeur kan worden afgeleverd vanwege de afmetingen van het apparaat is de verkoper gerechtigd aflevering bij het door de koper aangewezen perceel te laten plaatsvinden danwel de leverantie af magazijn verkoper te laten plaatsvinden, zulks ter keuze van de koper. Indien de koper dit wenst, kan leverantie op de door de koper aan te wijzen plaats plaatsvinden, mits vrij voor het apparaat toegankelijk indien de koper de hiervoor verschuldigde kosten aan de verkoper voldoet Desgevraagd zullen de kosten schriftelijk vooraf aan de koper worden opgegeven.


Artikel 6
Het feitelijk afleveringstijdstip geldt als levering, ongeacht of nog installatie dient plaats te vinden. Onder aflevering worden niet begrepen de kosten van installatie, danwel het uitvoeren van installatie van het apparaat Indien de koper dit wenst, kan installatie op de plaats waar het apparaat werkzaam dient te zijn, plaatsvin den, onder het in rekening brengen van de kosten hiervoor aan de koper. Eventuele kosten zoals aanleg van voorzieningen, manuren en gebruikte materialen zullen als extra installatiekosten worden doorberekend.


Artikel 7
De verkoper levert de door hem te leveren goederen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, met inachtname van de fabrikants- of importeursgarantie. Bedoelde garantiebepalingen worden geacht een integraalonderdeel van de overeenkomst uit te maken, tenzij hiervan schriftelijk bij het aangaan van de overeenkomst Is afgeweken.


Artikel 8
Indien verkoper niet in staat is het gekochte product te leveren, bijvoorbeeld doordat het artikel uit de handel is genomen, zal deze de koper hiervan op de hoogte stellen. Koper heeft hierdoor het recht de aankoop te annuleren.


Artikel 9
Met betrekking tot afgeleverde zaken dient; de koper de afgeleverde zaken ten spoedigste en in elk geval binnen tien werkdagen na ontvangst te controleren op eventuele gebreken of defecten. Reclames op grond van niet goed functioneren cq. bestaande mankementen van de geleverde zaken dienen binnen tien werkdagen, nadat deze geconstateerd zijn, schriftelijk bij verkoper te worden gemeld, bij gebreke waarvan het recht van reclame zal geacht worden te zijn vervallen.


BETALING/PRIJZEN
Artikel 10
Leveranties geschieden altijd tegen kontante betaling op het moment van levering, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien andere dan kontante betaling is overeengekomen geldt de overeengekomen betalingstermijn. Bij het overschrijden hiervan zal vanaf het moment van overschrijding de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd zijn. Leveranties geschieden onder een uitdrukkelijk eigendomsvoorbehoud van de leverancier, totdat alle facturen volledig zijn voldaan


Artikel 11
Indien na aanmaning de verkoper genoodzaakt is zijn vordering tot incasso uit handen te geven, zal na aanmaning een vergoeding voor buitengerechtelijke kosten verschuldigd zijn van 10% van het nog openstaande factuurbedrag. De verkoper is gerechtigd eventuele nog lopende leveranties op te schorten in afwachting van integrale betaling van de openstaande facturen.


Artikel 12
Zolang niet door de koper aan alle betalingsverplichtingen zal zijn voldaan, blijven alle geleverde zaken het eigendom van verkoper. Zolang de koper in verzuim is, zal deze gehouden zijn verkoper te allen tijde toegang te geven tot de door de verkoper geleverde zaken. Aan verkoper wordt door de koper onherroepelijk toestemming verleend om ten behoeve van verkoper een bezitloos pandrecht te vestigen op alle afgeleverde zaken en rechten. De door verkoper gehanteerde prijzen zullen worden gehandhaafd, tenzij sprake is van kennelijke drukfouten, vergissingen of inmiddels opgelegde prijswijzigingen. Verkoper is te allen tijde gerechtigd van overheidswege opgelegde prijsverhogingen of heffingen door te berekenen. Met betrekking tot reparaties zal verkoper gerechtigd zijn, indien door de koper niet integraal aan alle betalingsverplichtingen zal zijn voldaan, afgifte ven bewerkte of gerepareerde goederen op te schorten.


REPARATIE
Artikel 13
Indien een te repareren apparaat aan de verkoper wordt aangeboden zal hij een deugdelijk ontvangstbewijs aan de koper afgeven met vermelding van type - en serienummer en vermelding van de klacht Vanaf het moment van afgifte van het ontvangstbewijs zal het artikel voor rekening en risico van de verkoper zijn totdat het artikel wederom door de koper in ontvangst is genomen.


Artikel 14
Indien naar het oordeel van de verkoper de kosten van de reparatie meer bedragen dan de waarde danwel mogelijke restwaarde van het toestel, zal hij dit voorafgaande aan de reparatie aan de koper mededelen. Indien de koper besluit toch tot reparatie over te gaan zal ook bij tegenvallende reparatiekosten worden gehandeld overeenkomst het in de twee volgende artikelen omschrevene.


Artikel 15
Ingeval van reparatie kan de verkoper op verzoek van de koper een voorlopige schatting van de mogelijke reparatiekosten maken alvorens aan de reparatie te beginnen. In dat geval is de verkoper gerechtigd vooraf betaling van de onderzoekskosten te vragen Desgevraagd zal deze voorlopige begroting door de ver koper schriftelijk aan de koper worden voorgelegd. Indien de koper met het begrote bedrag niet akkoord gaat zal het te repareren toestel in de staat worden teruggebracht waarin het aan de verkoper is aangeboden. Alsdan zal de koper al leen het bedrag van de onderzoekskosten verschuldigd zijn met inbegrip van de eventuele voorrijkosten.


Artikel 16
Indien tijdens het onderzoek, danwel het uitvoeren van de reparatie duidelijk is dat de oorspronkelijke voorziene reparatie redelijkerwijs door onvoorziene omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, danwel ook andere uitgebreide reparaties noodzakelijk zijn dan oorspronkelijk zijn voorzien, kan een herziene kostenbegroting worden gemaakt, indien de oorspronkelijke kostenbegroting met meer dan vijftig procent wordt overschreden. Ingeval de koper hiermede niet akkoord gaat zal overeenkomstig het vorige artikel een vast bedrag aan kosten aan de koper in rekening mogen worden gebracht onder het in de oude staat terugbrengen van het toestel.


Artikel 17
Op elke uitgevoerde reparatie zal bij normale gebruik een garantie van n maand op de uitgevoerde reparatie worden gegeven. Bedoelde garantie omvat het volledig kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie bij een zelfde storing. De koper is voor een beroep op de garantie gehouden de originele reparatiebon van de oorspronkelijke reparatie aan de verkoper ter beschikking te stellen. Voor het berekenen van de termijn geldt als begindatum de datum waarop het artikel door de koper in ontvangst is genomen, danwel de datum waarop de storing door de koper bij de verkoper is gemeld.


Artikel 18
Bij het uitvoeren van een reparatie ontvangt de koper een gespecificeerde rekening. Betaling van de rekening dient contant te worden voldaan danwel door middel van een gegarandeerd betaalmiddel Bij niet kontante betaling is de verkoper gerechtigd retentierecht op het gerepareerde artikel toe te passen.


Artikel 19
Indien fwel na het uitvoeren van een reparatie fwel na het verstrekken van een voorlopige schatting van de reparatiekosten fwel een onderzoek van het apparaat, de koper in gebreke blijft na schriftelijk tweemaal te zijn aangemaand het al dan niet gerepareerde artikel terug te halen, zal de verkoper gerechtigd zijn op basis van zijn retentierecht het artikel te verkopen. De verkoper is gehouden de eventuele meeropbrengst gedurende drie maanden na verkoop ter beschikking te houden van de koper. De verkoper zal hiertoe niet eerder overgaan dan na het verstrijken van een periode van drie maanden, te rekenen vanaf de prijsopgave dan wel de gereedmelding van de reparatie. Bij onvoldoende verkoopopbrengst danwel de onmogelijkheid het artikel te verkopen, is verkoper gerechtigd het artikel te vernietigen.


Artikel 20
Indien een artikel verkocht is met een ACTUA-serviceverzekeing is de koper gerechtigd elke verkoper welke is aangesloten bij ACTUA. het betreffende artikel gedurende de looptijd van de serviceverzekering ter reparatie aan te bieden met inachtname van de voorwaarden van de serviceverzekering.


NIET GOED, GELD TERUG
Artikel 21
De verkoper staat ervoor in dat de geleverde producten en/of diensten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties.
De koper heeft het recht om binnen 14 dagen na levering, zonder opgaven van reden de artikelen te retourneren of van de dienst af te zien. Retourneren is uitsluitend mogelijk indien de artikelen compleet, onbeschadigd, ongebruikt en origineel zijn verpakt. Koper is verantwoordelijk voor de kosten en wijze van retourzenden. Eventuele retourbetalingen vinden zo snel mogelijk plaats, doch in ieder geval binnen 14 dagen nadat de verkoper het artikel retour heeft ontvangen.


De verkoper betaalt, na retourhalen van het artikelen, het volledige aankoopbedrag terug als binnen 14 dagen na levering blijkt dat de producten of diensten niet goed zijn of anders zijn dan de bestelde producten of diensten. De koper kan de verkoper ook verzoeken om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende. De koper is gehouden binnen een redelijke termijn na constatering van het gebrek, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen, daarvan schrifelijk of per email melding te doen bij de verkoper. De koper zal de ontvangen producten direct na melding en voor rekening van de verkoper terugzenden.

Wet Kopen op afstand
Sinds 1 februari 2001 is de wet "kopen op afstand" van kracht. Door deze wet hebben consumenten een sterkere rechtspositie gekregen, dus ook als het om kopen via internet gaat. Volgens de wet is er van kopen op afstand sprake wanneer consument en verkoper elkaar bij de aankoop niet hebben gezien.
De volgende belangrijke uitbreidingen voor wat betreft de rechten van consumenten zijn in de wet kopen op afstand opgenomen: Consumenten hebben recht op een afkoelingsperiode van 7 werkdagen na levering van het product. Zij mogen een product binnen die periode terugsturen, waarbij ze alleen de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen. De verkoper mag dan administratiekosten in rekening brengen. De verkoper mag wel voorwaarden verbinden aan het retour zenden. Wanneer de verkoper het product heeft gefinancierd, bijvoorbeeld door het verstrekken van een lening, wordt de financieringsovereenkomst automatisch ontbonden als de consument gebruik maakt van de afkoelingsperiode. Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken. Als de consument het product binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, is de verkoper verplicht binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug te betalen.
De afkoelingsperiode geldt niet in de volgende gevallen:
Aankoop van onroerend goed; Aankopen die speciaal, op bestelling, zijn gemaakt; Aankopen die snel kunnen bederven of verouderen; Kranten en tijdschriften; Cds, videos en cd-roms waarvan de verzegeling is verbroken; Financile diensten; Weddenschappen en loterijen; Logies, vervoer, restaurantreserveringen en vrijetijdsbesteding indien deze zijn afgesproken op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode; Een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken.
De extra plichten van de verkoper zijn als volgt bepaald:
De verkoper moet de volgende gegevens verstrekken voordat consumenten tot koop overgaan:
Zijn identiteit en, bij (gedeeltelijke) vooruitbetaling, zijn postadres; De belangrijkste kenmerken van het product; De prijs van het product (inclusief alle belastingen); Indien van toepassing, de kosten van aflevering; Wijze van betaling, aflevering of uitvoering; Het al dan niet van toepassing zijn van de afkoelingsperiode; De eventuele geldigheidsduur van het aanbod; De minimale duur van de overeenkomst als het gaat om bijvoorbeeld de aanschaf van een abonnement.
De leverancier moet uiterlijk bij aflevering ook nog de volgende gegevens verstrekken:
De eisen voor gebruikmaking van de afkoelingsperiode (dit moet schriftelijk gebeuren!); Het bezoekadres van de leverancier; Gegevens omtrent eventuele garantie; Indien de koop een duur heeft van meer dan een jaar: de vereisten voor opzegging.
Wanneer de leverancier de hierboven vermelde informatie niet (compleet) heeft verstrekt aan de consument, gaat de afkoelingsperiode van 7 werkdagen pas in op het moment dat de consument wel alle informatie heeft gekregen, met een maximum van drie maanden.

Winkelwagen
Aantal Product
Winkelwagen

 

  Aanbiedingen
Dakluik met hor 40x40cm
Zig X7 voeding/lader 13,8V 12,5A (nieuw in doos)
Zig X80 voeding/lader 13,8V 16,5Amp (nieuw in doos)